VIENNA-COMPONENTS-TRADING, s.r.o.
MENU

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti VIENNA-COMPONENTS-TRADING s.r.o.

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost VCT a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“).

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném obchodní společností VIENNA-COMPONENTS-TRADING s.r.o., IČ 611 69 854, se sídlem Jedlová 395, Zruč-Senec, PSČ: 330 08, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 5344 (dále jen „prodávající“ či „VCT“) na stránkách www.stepper-motor.eu.

Tyto obchodní podmínky platí taktéž pro veškeré další dodávky zboží uskutečněné obchodní společností VCT jako prodávajícím ve prospěch jeho obchodních partnerů, a to jiným způsobem než prostřednictvím internetového obchodu.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Vymezení pojmů

Prodávající je obchodní společnost VIENNA-COMPONENTS-TRADING s.r.o., IČ 611 69 854, se sídlem Jedlová 395, Zruč-Senec, PSČ: 330 08, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 5344, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupující spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s VCT jako podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Spotřebitelská smlouva je kupní smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

Kupujícím podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

II. Kupní smlouva uzavíraná prostřednictvím internetového obchodu

1. Informace o právech spotřebitele

V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 NOZ informuje prodávající před uzavřením smlouvy kupujícího-spotřebitele o následujících skutečnostech:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a kupující si je hradí sám;

b) prodávající nepožaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím, případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí zboží ve specifické hodnotě;

c) VCT neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;

d) ceny zboží a služeb jsou na stránkách prodávajícího www.stepper-motor.eu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

2. Uzavření smlouvy

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění prodávajícím nabízeného zboží na stránkách www.stepper-motor.eu Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadanou e-mailovou adresu. Toto potvrzení již nemá na vznik smlouvy vliv. Přílohou potvrzení bude aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího ve formátu PDF. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při převzetí zboží.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím. Kupní smlouva vzniká doručením závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem zaslaným kupujícímu e-mailovou zprávou na zadanou e-mailovou adresu. Přílohou souhlasu bude aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího ve formátu PDF. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při převzetí zboží.

Objednávky je možné kupujícímu zasílat prostřednictvím elektronického obchodu, elektronickou poštou na e-mailovou adresu vct@vicomtrade.cz, faxem či telefonicky, případně předávat osobně (ústně či v písemné podobě) v sídle prodávajícího.

Od okamžiku vzniku smluvního vztahu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami tvořícími nedílnou součást kupní smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 odst. 1 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována ve formě, v jaké byla uzavřena, za účelem jejího řádného splněn, a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

3. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty).

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě:

4. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části uzavřené s kupujícím v případech, že zboží již není možné dodat, neboť se již nevyrábí nebo nedodává a nelze jej ani nahradit jiným modelem, nebo pokud se jeho cena udávaná dodavatelem výrazně změnila, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu, a kupující toto zvýšení neakceptuje, a dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží na straně prodávajícího (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

III. Kupní smlouva uzavíraná mimo internetový obchod

1. Uzavření smlouvy

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je kupujícím prodávajícímu odeslaná objednávka zboží. Kupní smlouva vzniká doručením závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem zaslaným kupujícímu e-mailovou zprávou na zadanou e-mailovou adresu.

Objednávky je možné kupujícímu zasílat elektronickou poštou na e-mailovou adresu, faxem či telefonicky, případně předávat osobně (ústně či v písemné podobě) v sídle prodávajícího. Kupující souhlasí s používáním komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy a jejím následném plnění.

Od okamžiku vzniku smluvního vztahu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami tvořícími nedílnou součást kupní smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 odst. 1 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována ve formě, v jaké byla uzavřena, za účelem jejího řádného splněn, a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

IV. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se VCT zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, v ujednaném množství, jakosti a provedení, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní v souladu se smlouvou.

Odpovědnost VCT z práv z vadného plnění, záruční podmínky a jejich uplatnění kupujícím je stanoveno v Reklamačním řádu viz ZDE.

Dodávky zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizovány obvykle do 14-ti pracovních dnů. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn.

Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce. Dodání zboží zajišťuje prodávající, a to na celém území České republiky. Náklady na dopravu zboží nese kupující dle zvoleného způsobu doručení.

Způsoby dodání:

Doprava:
Česká Republika, Slovenská Republika : GEIS
EU: UPS

Osobní odběr:
Sídlo prodávajícího Jedlová 395, Zruč-Senec, PSČ: 330 08

VCT splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li VCT věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu – spotřebiteli, jakmile mu je věc předána dopravcem.

Má-li VCT věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu – podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

Dodá-li VCT větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu zboží odmítl.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí VCT věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu.

VCT si vyhrazuje právo dodat zboží kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 5.000,-Kč vč. DPH, až po úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, VCT provede expedici v souladu s požadavky kupujícího stanovenými v objednávce.

Součástí dodávky není instalace předmětu plnění.

Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), dodací list, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, informuje o této skutečnosti přepravce a zprávu uvede do předávacího protokolu přepravce.

Kupující je povinen si dodané zboží převzít. Prodlením kupujícího s převzetím věci vzniká prodávajícímu právo zboží na jeho náklady kupujícího uskladnit, případně po předchozím upozornění na účet kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co mu prodávající poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

V. Přechod nebezpečí škody

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Stejné následky vyvolá, nepřevezme-li se kupující věc, ač mu s ní VCT umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit VCT kupní cenu, ledaže škoda vznikla porušením své povinnosti ze strany VCT.

VI. Ceny a platební podmínky

Všechny ceny jsou smluvní, aktuální a konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku. Kupujícímu bude zboží dodáno za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky nebo e-mailovou zprávou cenu a termín dodání. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za sjednanou cenu dle platně uzavřené smlouvy. Pokud došlo v mezidobí ke zvýšení ceny, kupující potvrdí, že změnu bere na vědomí a souhlasí s ní, a to stejným způsobem, jakým byl o této změně vyrozuměn.

Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného na stránkách prodávajícího www.stepper-motor.eu platí do vyprodání zásob.

V případě uzavření kupní ceny jinak než prostřednictvím internetového obchodu je kupní cena určena dohodou smluvních stran nebo je-li uvedena v ceníku prodávajícího, částkou zde uvedenou.

Kupující provede úhradu kupní ceny:

V případě, že kupující zvolí platbu předem, prodávající vyčká s odesláním zboží až do splnění povinnosti kupujícího provést platbu. Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle smlouvy na účet prodávajícího. Lze se též dohodnout na zálohové platbě za zboží, a to až do výše 100 % hodnoty objednávky. Prodávající je v tomto případě oprávněn požadovat před odesláním zboží zálohovou platbu v dohodnuté výši. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad „Zálohová faktura – daňový doklad“. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část bez zbytečného prodlení odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Kupující se zavazuje zaplatit VCT kupní cenu. VCT si vyhrazuje vlastnické právo k věci. Kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

V případě prodlení s platbou kupní ceny je kupující povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky.

VII. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající osobní údaje kupujících uchovává v souladu s povinnostmi vyplývajících z účinné evropské úpravy, zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 679/2016 (GDPR), a dalšími platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Prodávající zpracovává kontaktní údaje kupujícího a další údaje nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, splnění smlouvy a plnění právních povinnosti, která se na správce vztahují. V rámci reklamačního řízení jsou za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace od kupujícího vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis.

Údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou k dosažení těchto cílů, případně po dobu nezbytnou pro účely oprávněných zájmů prodávajícího či po dobu účinnosti souhlasu kupujícího.

Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.

Kupující má právo obrátit se na prodávajícího skrze jeho kontaktní údaje dostupné na webové stránce s žádostí o konkrétní informace o rozsahu a způsobu zpracování jeho osobních údajů, přístupu k bezplatné kopii jeho zpracovávaných osobním údajům. Stejně tak může touto cestou kdykoliv upozornit prodávajícího na chybu v jeho osobních údajích a má právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu, jakožto i právo požadovat výmaz či omezení zpracování svých osobních údajů za podmínek stanovených GDPR.

V rámci reklamačního řízení jsou od kupujícího vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

VIII. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod VCT, objednávky zasílané prostřednictvím e-mailu či faxu je možné uskutečnit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Osobní předání objednávky v sídle prodávajícího je možné uskutečnit kdykoli v průběhu pracovní doby.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci nenese VCT odpovědnost za nedodržení provozní doby.

IX. Závěrečná ustanovení

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tj. vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpis.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Veškeré spory vzniklé ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím budou v prvním stupni rozhodovány Okresním soudem Plzeň – město, popř. Krajským soudem v Plzni, jako soudem místně příslušným.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. ledna 2015. V tištěné podobě jsou k dispozici v sídle prodávajícího, jako dokument v elektronické podobě na stránkách www.vicomtrade.cz, www.stepper-motor.eu.